SUBMISSION DETAIL

Burçin ERDI ES
AN INVESTIGATION ON THE ZOONTOLOGY IN PAINTING
 
Postmodernism is a philosophy movement that started to be discussed approximately after the Second World War. Postmodernism has been more diverse and interdisciplinary than its pioneers in terms of the areas it covers. This movement also benefited from the field of art and the movements of this philosophy were frequently used in order to make a reading of the figures. The human figure and its existence in Posthumanism, which is one of the movements brought by Postmodernity, became open to discussion. Beyond the human and being problematic, the focus comes upon the environment and the animal, which is also part of the environment. Again, the recently discussed Echocritism examines the relationship of man with other human beings, animals and elements of nature, rather than a human-centered approach. However, a new controversy that can be considered as one of the sub-branches of ecocritism, Zoontology, in particular, puts the question of animal and being at its focus. The animal is not a symbol of a phenomenon or a decorative object as is conventional, but a character whose existence can be questioned alone. As in written texts, in visual texts such as pictures, animals - or non-human beings - have become complementary elements of meaning in the context that they want to be created, and the animal problematic in painting cannot go beyond explaining the metaphor. Thus, human beings are always in the forefront in terms of the created context, while every non-human being has been under the rankings. In recent years, however, the idea that non-human beings are as prominent as non-human beings is predominant, and zoontology examines the animal's equality with humans. The aim of this study is to make a zoontological study in the field of painting based on the animal characters that I paint in my studies.

Keywords: Animal, Animal in Picture, Zoontology, Ecocritism, non-humanRESİMDE HAYVANIN ZOONTOLOJİSİNE DAİR BİR İNCELEME
 
Postmodernizm yaklaşık olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında tartışılmaya başlanan bir felsefe akımıdır. Kapsadığı alanlar bakımından Postmodernizm, öncülerine göre daha çeşitli ve disiplinlerarası bir hareket olmuştur. Bu hareketten sanat alanı da yararlanmış ve resmedilern figürlerin bir okumasının yapılabilmesi için bu felsefenin akımlarına sık sık başvurulmuştur. Postmodernitenin getirdiği akımlardan biri olan Posthümanizm’de insan figürü ve varlığı tartışmaya açık hale gelmiştir. İnsan ve varlık sorunsalının ötesinde odak çevre ve yine çevrenin bir parçası olan hayvan üzerine gelir. Yine yakın zamanda tartışılan Ekokritisizm insan odaklı bir yaklaşımdan ziyade insanın çevre içerisindeki diğer insanlar, hayvanlar ve doğanın elementleri ile ilişkisini irdeler. Fakat, Ekokritisizmin alt dallarından biri olarak sayılabilecek yeni bir tartışma, Zoontoloji, özellikle odağına hayvan ve varlık sorununu ortaya koyar. Hayvan geleneksel olduğu üzere bir olgunun sembolü veya dekoratif bir obje değil, fakat tek başına varlığı sorgulanabilen bir karakterdir. Yazılı metinlerde de olduğu üzere resim gibi görsel metinlerde hayvan – veya insan olmayan canlılar – yaratılmak istenen bağlamda anlamın tamamlayıcı öğeleri olmuşlardır ve resimde hayvan sorunsalı metaforu açıklamaktan öteye gidememiştir. Böylece, insan yaratılan bağlam açısından her zaman ön planda olurken insan olmayan her canlı bu sıralamada altlarda kalmıştır. Fakat son yıllarda insan olmayan canlıların (non-human) da insanlar kadar ön planda olup bağlamı belirleyen canlılar olarak görülmesi fikri hakimdir, ve zoontoloji de hayvanın insanla eşit kademede bir canlı olmasını inceler. Bu çalışmanın amacı çalışmalarımda resmettiğim hayvan karakterleri üzerinden Resim alanında zoontolojik bir inceleme yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan, Resim’de Hayvan, Zoontoloji, Ekokritisizm