BİLDİRİ DETAY

Ayşe İpek ERGENE
YEME-İÇME MEKANLARINDA RENK ALGISININ İKİ RESTORAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
 
Yeme-içme mekanlarında renk kavramı, iç mekan tasarımı ve kullanıcı için mekanın kimliğinin algılanmasında etkili olan faktörlerden biridir. Renklerin kullanıcılar üzerindeki etkileri literatürdeki farklı araştırmalarda ortaya konulmuştur. Mekan tasarımlarında, bireylerin sosyo-kültürel çevresel faktörlerinin ve sosyo-ekonomik vb. farklı özellikleri düşünülerek renk seçimi yapılması gerekmektedir. Renk kavramının birey psikolojisi üzerindeki etkisinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, tasarımcının fonksiyonel ve sembolik anlamları ön planda tutarak mekanı oluşturması beklenmektedir ve bu durum günümüzde sayısı giderek artan restoranlar için de geçerlidir. Hedef kitlesini ve kimliğini doğru tanımlamış işletmeler, iç mekan tasarımcısı ile işbirliği içinde olarak mekanlarında kullanacakları renkleri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlemelidirler. Çalışma kapsamında, renk kavramı, bu kavramın yeme-içme mekanları ve bireyler üzerindeki etkileri araştırılmış ve bu çalışmaya rastgele örnek olarak seçilen İstanbul Anadolu Yakasında bulunan iki restoran incelenmiştir. Çalışmanın amacı, renk kavramı ve bu kavramın mekan ve bireyler üzerindeki algısının incelenmesi ve bu kurama bağlı olarak örneklem seçilen iki restoranın ele alınmasıdır. Çalışmanın yöntemi, kuramsal tartışmanın yanı sıra birincil veri toplama tekniği olarak görsel çözümleme ve online anket yöntemidir. Örneklem seçilen iki restoran gözlem yapıldıktan sonra elde edilen veriler dahilinde görsel çözümleme yapılıp bireylere online anket gönderilerek 50 kişiye ulaşılmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak renk kavramının birey ve mekan kimliği algısında etkili olduğu sonucu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeme-İçme Mekanları, Renk, Mekan Algısı, Birey Algısı 


Keywords: