BİLDİRİ DETAY

Ayşe Nesrin AKÖREN
SANAT FORMLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI VE İZLEYİCİLERDE YARATTIĞI FARKINDALIK
 
Öz: Sanatın her alanında kendilerini geliştirmek isteyen sanatçılar, öncelikle daha önce eserleriyle dönemlere imzalarını atan ustaların eserlerini incelerler. Sanatçılar bir yandan ilham aldıkları eski ustaların eserleri üzerinde çalışarak teknik becerilerini arttırırken diğer yandan da, eserlerin birer kopyalarını oluşturmaktadırlar. Bazı sanatçılar başka yapıtların bire bir kopyalı üretimini kendilerine üslup olarak seçebilmektedirler. Kimi sanatçılarda kendi yapıtlarını oluştururken özellikle bazı eserlere, sanatçılara ya da felsefeye gönderme yapmak amacıyla imgesel atıflarda bulunurlar. Geçen on yıllık dönemde, bu tarz yeniden üretimlerin en fazla resim, tasarım ve fotoğraf sanatında izleyicilerle buluştuğu gözlemlenmektedir. Ayrıca sosyal medya ya da kişisel web sayfalarında yapılan paylaşımlar göstermektedir ki, izleyici kitlesi kendi yorumlarını katarak sanat eserlerini farklı taklit yöntemleriyle bu yeniden canlandırma (recreating) ekolüne eğlence mantığıyla dâhil olabilmektedirler. 2000 yılından sonra, günümüze kadar teknolojide hızla kazanılan gelişmeler ve internet ağının (network) yadsınamaz yaygınlığı, küresel paylaşımların etkileşimini arttırmaktadır. Bu yeniden canlandırmaların dijital kurgularının izleyiciler üzerinde yarattığı etkilenme ve benimsenme zaman içinde gittikçe artmaktadır. Sanat alanında uzman olmayan ya da fazla ilgisi ve bilgisi olmayan bireylerin, eski başyapıtlara yönelik yapılan bu göndermeleri ne kadar sorguladığı tartışılması gereken bir konudur. Bu makalede, sanat formlarının yeniden bilinçli olarak ya da bir özenme sonucu yeniden canlandırılmaları üzerine genel bir bakış sunulmaktadır. Birebir eser kopyalama ya da atıfta bulunmada taklit etmenin ve sahteciliğin sınırlarının neler olduğu, öykülenmede kimlerin bu yeniden canlandırma tekniklerini nasıl kullandıkları, bu tarz denemeler sonucunda toplum bireyleri arasında eski ustaların eserlerinin tanınırlığının artması ve bu yöntemlerle maddi gelir elde etme çabaları sorgulanarak anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeniden Canlandırma, Tasarım, Teknoloji Kullanımı, Fotoğraf 


Keywords: