BİLDİRİ DETAY

Ahmet ÖZER, Seraf ÖZER
KENTSEL GELİŞMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR, YENİ KAVRAMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ
 
Kentleşme, kent yönetim modelleri ve kentlileşme konusunda içinden geçtiğimiz süreçte çok hızlı gelişme ve değişmeler yaşanıyor. Yeni sandığımız unsurların hızla eskidiği bir dönemden geçiyoruz. Bu değişmelerin ve gelişmelerin başında bir ikilem olarak yaşanagelen, zengin yoksul ayrımı, kensel rantlardan istifade eden ve etmeyenler ile insani gelişme endeksleri ve kapsayıcılık memesleleri geliyor. Bu çalışmada bu temel konuları ve buna bağlı olan diğer hususları ele alıp irdeleyecek, bu manada bazı sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Amaç, içinden geçtiğimiz süreci anlamaya çalışırken, gelecekte bizi nelerin beklediğini açıklığa kavuşturmak ve alınması gereken önlemler için ufuk açıcı olmaktır. Günümüzde toplumsal yapıdaki faaliyetler, davranışlar, örgütlemeler, üretim ve tüketim kalıpları sanayi toplumunkinden çok farklı gelişiyor. Fiziki yapılanmaların yanısıra beşeri olan da öne çıkıyor. Üstelik de artık kırın giderek silikleştiği, gelir dağılımın daha da bozulduğu ve buna koşut sosyal devletin neredeyse yok olduğu bir süreçte sosyal ve kensel altyapı yatırımları ve yaratılan katma değerin tabana yayılması daha da önem kazanıyor. Öte yandan, kimi yerlerde giderek kır-kent ayırımı da ortadan kalkıyor. Kentler de eskiden olduğu gibi harita üzerinde artık yağ lekesi şeklinde değil, “saçaklanarak” büyüyorlar. Adanada, Mersinde olduğu gibi kentlerin sınırları ortadan kalktı, bu nevi bölgeler “bölgsel bileşik kentler” haline geldiği için sınırları nerde başlıyor nerde bitiyor bilinmiyor. Bu kentlerin içinde oluşan çok merkezli yapılar ulusal ve uluslararsı ağlarla birbirine bağlı.. Bu yeni kent modellerini, planlamalarını beraberinde getirirken, kentin içinde yaşayan insanların ve grupların o kentin yarattığı katma değerlerden ve kentsel rantlardan ne kadar adil yararlandığı sorusunu da gündeme taşıyor. Bu yeni durumun yeniden fotoğrafını çekmek, sosyolojisini tahlil etmek, yeni kavramsallaşmalar ve yeni analizlere gitmek gerekir. Bu anlamda konuyu irdeleyerek analizler ve değerlendirmeler yaparak, yeni öneriler getirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Yeni Kentsel Gelişmler, Sosyal Belediyecelik, İnsani ve Kapsayıcı Kent 


Keywords: