BİLDİRİ DETAY

Bülent SALDERAY
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALANA YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİ
 
Bu araştırmada, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin alana yönelik memnuniyet düzeylerinin ne olduğunun belirlenmesine ilişkin, mevcut konu farklı açılardan ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin, okudukları alana yönelik ne oranda memnun oldukları?, ileride kendi çocuklarının bu alanda okumalarına ne oranda destek verecekleri? ve sanat çalışmalarını yaparken yaptıkları çalışmaların kendilerini ne düzeyde rahatlattığına ilişkin görüşlerinin ele alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, nicel araştırma türlerinden betimsel bir araştırma yöntemidir. Araştırmanın evrenini, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise; araştırmacının, Güz 2012 ve Güz 2019 dönemleri arasında, araştırmacının vermiş olduğu lisans derslerindeki ders öğrencileri ve bu öğrencilerin Ankara il sınırları içerisinde güzel sanatlar fakültelerinde okuyan üç ve dördüncü sınıf öğrenci arkadaşları (toplam 94 kişi) oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında, anket formu kullanılmış ve anket formu ile elde edilen bilgiler, SPSS for Windows 15.0 Paket Programına aktarılmıştır. Araştırma doğrultusunda; elde edilen verilerin analizi için betimsel çözümleme tekniklerinden frekans tekniği kullanılarak her bir soru ayrı ayrı analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle; güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrencilerin görüşlerine göre; (1) alanda okuyor olmaya yönelik %63,8 (60) gibi bir düzeyde memnuniyetlerinin olduğu; (2) ileride kendi çocuklarının bu alanda okumak istemelerini %63,8 (60) gibi bir oranda destekledikleri ve (3) sanat çalışmalarını yaparken yaptıkları çalışmaların kendilerini %78 (74) gibi bir oranda rahatlattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Güzel Sanatlar Fakültesi, Memnuniyet, Öğrenci, Destek 


Keywords: