BİLDİRİ DETAY

Zeynep Eda BÜRGE
GRAFİK TASARIMDA TÜKETİCİ ALGISININ OLUŞMASINDA RENGİN ROLÜ
 
Bu çalışma; grafik tasarımda renk kavramının tüketici algısı üzerine etkileri ve pazarlama aşamasında ne derece önem taşıdığına yönelik farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Renklerin anlamı, renklerin tüketiciler tarafından algılanma modelleri ve etkileri aracılığıyla tasarımlarda renklerin rolü incelemektedir. Renk algısı yönetimi, tasarım yaparken önemli elemanlardan biridir. Renk, kültürel bir olgudur. Renklerin kültürel boyutunun ürünle ilişkisini kurmak, rengin psikolojik etki değerlerine yer vermek, tasarım yaparken yararlanılması gereken değerli bilgilerdir ve bu bilgiler doğrultusunda tüketiciye daha hızlı ulaşmak mümkün olabilmektedir. Renk olgusu bir tasarımın tüketici tarafından kolay tanınmasını, dikkat çekmesini sağlamaktadır. Renk psikolojisi hedef kitle tüketici bireylerini ürünle doğrudan bağlantı kurmaya yönlendirebilmektedir. Tasarım yaparken rengin her bireye farklı bir etki yapacağı göz önüne alınmalı ve diğer tasarım öğeleriyle etkileşimli kullanılmalıdır. Tasarım yaparken etkili renklerin seçilmesinde hedef kitle bireylerinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, tasarımlarda daha evrensel bir dili yakalamak adına sembolik anlatımlara yönelme durumunda doğru renk seçimi önem kazanmaktadır. Renk olgusuyla kullanılan formlar ve tipografi, tasarım alanında görsel hiyerarşiyi ayırt etmek açısından önemlidir. Renklerin kendi içerisindeki geçişlerin uyum halinde olması tasarımlarda bütünlüğü sağlamaktadır. Sonuç olarak, renklerin sahip olduğu anlamların tasarım sürecinde diğer elemanlarla bir arada kullanılmasında ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınmalıdır. Renkler, bilinçli bir şekilde tasarım alanında kullanıldığında, kolay algılanan başarılı tasarımlar ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Renk Algısı, Grafik Tasarım, Hedef Kitle, Kültür 


Keywords: