BİLDİRİ DETAY

Melike Sinem YILMAZ
ETKİLEŞİMLİ REKLAM TASARIMI VE BU BAĞLAMDA ÖRNEK REKLAM ANALİZİ
 
Günümüzde reklamlar, markalar ve insanlar arasındaki köprüyü oluşturmak ve markaların hedef kitlesiyle olan iletişiminin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple günümüz reklam sektöründe, hedef kitle ile marka arasındaki karşılıklı iletişimin kurulabilmesinde iki yönlü iletişim ve etkileşim, markalaşma sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Markalar pazara çıkmak istedikleri ürün veya hizmete göre, uygun hedef kitlesi belirlerler. Hedef kitle olarak doğrudan bireyi, çeşitli insan gruplarını veya daha geniş toplulukları seçebilirler. Bu kitleleye yönelik olarak kurulacak olan iletişimin kurulmasında karşılıklı etkileşimi sağlamak amacıyla reklam tasarımlarında çeşitli teknolojik araçlar ve yöntemler tercih edilmektedir. Bu doğrultuda bakıldığında reklam zaman içinde, pazarlama iletişimi kapsamında etkileşimli bir yapıya bürünerek süreç, araç ve hedeflenen etki açılarından etkileşimin gerçekleşmesine imkan sağlayacak bir hale bürünmüştür. Bu nedenlerden dolayı geleneksel reklam anlayışları pazar odaklı şekillenirken, günümüz reklam yaklaşımları tüketici odaklı şekillenmektedir. Bu noktada da geleneksel reklamdan farklı olarak etkileşimli reklam türü ortaya çıkmıştır. Türk Dil Kurumunca “Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi” diye tanımlanan etkileşim sözcüğünden türetilen etkileşimli reklamlar; tüketicilere kendi deneyimlerinden faydalanarak pek çok seçenek arasından seçim yapma ve ürün bilgisi edinme kontrolünü veren reklamlardır. İletişimin geleneksel medyadan daha kişisel olduğu hissini yaratır, çünkü kişiyle bire bir etkileşim imkanını doğurur. Etkileşimli reklam, yeni medya araçlarının ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte daha da etkin ve yaygın hale gelmiştir. Etkileşimli reklam kullanımları marka sadakatini, marka bilinirliğini arttırmakta ve marka-tüketici arasındaki duygusal bağın kuvvetlendirilmesi sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışma içerisinde, günümüz reklam sektöründe yeni bir kavram olan “etkileşimli reklam” üzerine durulacak olup, örnek bir reklam kampanyası incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Reklam Tasarımı, Etkileşimli Reklam, İletişim, Marka, Tasarım 


Keywords: