BİLDİRİ DETAY

Zeynep HASIRCI, Berna Coşkun ONAN
ANASANAT ATÖLYE SEÇİMLERİ VE TUTUMLAR BAĞLAMINDA TEMEL TASARIM DERSİNİ DEĞERLENDİRMEK
 
Sanat eğitimi verilen ve özellikle sanat eğitimcisi yetiştirilen kurumlarda, öğrencilerin bilinçli ve yetkin olarak yollarına devam edebilmelerinde, Temel Tasarım eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmanın amacı: Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda farklı sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, anasanat atölye tercihlerinde Temel Tasarım dersinin ne kadar belirleyici olduğunu ve bu öğrencilerin Temel Tasarım dersine yönelik tutumlarının nasıl olduğunu incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni esas alınmıştır. Katılımcılar: Uludağ Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşan toplam 91 kişidir. Veriler, 5’li ve 6’lı Likert tipinde ölçek uygulanarak elde edilmiş, SPSS 22 programı ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgulardan: Katılımcıların anasanat tercihlerinde kişisel ilgi ve yeteneklerin çok düzeyde belirleyici olduğu; Temel Tasarım dersinde yapılan teorik anlatımların az, uygulamaların ise orta düzeyde belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer faktörlerden; not ortalaması, iş imkânları, üst sınıflardaki öğrencilerin görüşleri, ilgi duyulan bir anasanat öğretmeni olması orta düzeyde belirleyici; maddi durum, aile görüşleri, arkadaş görüşleri, kurs öğretmeni görüşleri ve Temel Tasarım öğretmenlerinin görüşleri az düzeyde; kolaylık faktörü ise çok az düzeyde belirleyici bulunmuştur. Öğrencilerin anasanat atölye tercihinde bulunurken, öncelikle kişisel ilgi ve yeteneklere dayalı karar almaları durumu, araştırmanın önemli sonuçlarından biridir. Temel Tasarım dersine yönelik tutumlarda ise 1, 2 ve 3. sınıflardaki katılımcıların; olumluya dönük kararsız, 4. sınıftaki katılımcıların olumsuza dönük kararsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farklı sınıf düzeylerindeki katılımcıların, Temel Tasarım dersine yönelik tutumlarında kararsız olmasının nedenlerini ortaya çıkaracak nitel araştırma yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temel Sanat Eğitimi, Sanat Elemanları, Tasarım İlkeleri, Anasanat Atölye Dersi. 


Keywords: