BİLDİRİ DETAY

Nazmiye KOYUNCU
ACİL SERVİSTE ŞİDDETİ YÖNETMEK SANAT MIDIR
 
Dünya'da ve Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artmakdadır. Türkiye’de sağlık çalışanlarının, çalışma yaşamı boyunca işyerinde herhangi bir şiddet türü ile karşılaşma oranı %74 civarındadır. Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda en fazla maruz kalınan şiddet türleri bağırma (%91), hakaret (%74,6) ve tehdittir (%56). En fazla şiddet uygulayan grup ise hasta yakınlarıdır.. Hastanelerde şiddetin en yoğun yaşandığı yerlerin başında acil servisler gelir. Acil servislerde şiddete neden olan faktörler, uzun bekleme süreleri, uygun olmayan bekleme ortamı, hasta ve yakını ile sağlık çalışanı arasındaki iletişim yetersizlikleri, stres, ağrı gibi nedenler sayılabilir. Tüm bu sebepler ile acil servisler, hem acil çalışanları hem de hasta ve yakınları için stresli ortamlardır. Şiddetin düşük çalışan morali, artan iş stresi, yönetime ve iş arkadaşlarına karşı azalan güven ve düşmanca bir çalışma ortamı gibi negatif örgütsel sonuçları olabilir. Acil servislerin yapısı gereği şiddet olaylarının en sık yaşandığı yerler olduğu göz önünde bulundurulduğunda acil servis çalışanları için şiddetin yönetimi ve öfke kontrolü, iletişim be c er i l er i, sa ld ı r g an hasta/yakınlarının belirgin özellikleri, şiddete maruz kalabileceği durumlar ve şiddet olayı yaşanması durumunda kişisel bazda ve hastane yönetimi bazında nasıl bir politika izleneceği önceden olabildiğince prosedürize edilmelidir. Acil servislerde şiddetin azaltılması ve yönetimi ile ilgili devlet politikaları, her hastane yönetiminin kendi acil servisi için oluşturduğu planlar ve eğitimler, her acil servis idaresinin kendi tedbirleri ve her insanın kendi kişisel özellikleri, bu konuda aldığı eğitimler ve becerileri de göz önünde bulundurulduğunda acil serviste şiddet yönetiminin bir sanat olduğu çok sayıda çalışanın ortak görüşüdür.

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Şiddet, Sağlık Çalışanı, Sanat 


Keywords: